Medezeggenschapsraad

 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De voorzitter van de MR is mevrouw P. van Oosten en de secretaris is mevrouw M. van der Starre.. Voor informatie kunt u zich tot haar wenden of tot. Via de school kunt u een afspraak met hen maken.

De medezeggenschapsraad heeft o.a. als taak mee te denken en mee te beslissen over tal van zaken die de school aangaan. Zo hebben ze meegedacht en ingestemd met de schoolgids. De medezeggenschapsraad kan in voorkomende gevallen advies uitbrengen aan het bestuur van de SCOH. Zij kan dit gevraagd en ongevraagd doen. Een en ander staat in het reglement.

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die zaken van bovenschools niveau met het bestuur bespreekt. De ene helft van deze GMR bestaat uit ouders, de andere helft uit personeelsleden van de scholen.

 

Interesse & vragen

Ons adres
Fischerstraat 133, 2572 PV Den Haag
T 070 - 388 88 55 F 070 - 388 88 54

Kom gerust langs!
Of mail ons
Contactpagina